Ja gdeto videl spisok, no nepomny gde, ktoto znajet?